Kindergarten Class Syllabus

Please view the Kindergarten class syllabus. 

Notepad.png

Kindergarten Syllabus.pdf